Dags för årsstämma!

Publicerad måndag, 06 november 2017

Dags för årsstämma!

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Midsommarbuketten kallas härmed till föreningens årsstämma den 29 november 2017 kl. 19.00. Vi håller till på Café Bakom Hörnet, Midsommarvägen 47 (i vårt grannhus).

Dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande vid stämman
4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Styrelsens årsredovisning
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Arvode åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseledamöter
15. Val av revisorer och suppleanter
16. Val av valberedning
17. Stämmans avslutande

Årsredovisningen finns tillgänglig via denna länk. Om någon önskar detta dokument i pappersform, vänligen kontakta styrelsen på kontakt@midsommarbuketten.se, så ordnar vi en papperskopia. Det går också bra att kontakta någon i styrelsen direkt.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen i BRF Midsommarbuketten

468 ad