Förråd

Föreningen har 23 stycken förråd som vi hyr ut. Är du intresserad av att hyra något av de extra förråd (350 kr per månad) vi har, kontakta styrelsen, kontakt@midsommarbuketten.se. Observera att det normalt är väldigt lång kötid, runt 2-3 år.

Köregler

 • Tidigaste dag att ställa sig i kö är dagen då överlåtelsen sker.
 • Medlem som blir erbjuden förråd och tackar nej (eller vid uteblivet svar) förlorar sin plats i kön.
 • Medlemmar som saknar förråd prioriteras.

Hyra

För upplåtelse av extraförråd utgår avgift med för närvarande 350 kronor per månad.

Ändring av ovan angivna hyra sker efter styrelsebeslut och meddelas hyresgästen en (1) månad i förväg via ovan angivna mailadress.

Hyresgästen har inte rätt till ersättning eller nedsättning av hyran för tillfälligt hinder av nyttjande av extraförrådet vid reparations och underhållsarbeten.

Hyrans betalning

Hyran skall erläggas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Hyran aviseras tillsammans med lägenhetsavgiften.

Särskilda bestämmelser

 1. Hyresgäst får ej överlåta hyresrätten eller hyra ut extraförrådet i andra hand.
 2. Enligt gällande brandföreskrifter får gasbehållare, sprayburkar och brandfarliga vätskor ej förvaras i förrådet. Hyresgäst förbinder sig att inte förvara brandfarliga ämnen i förrådet samt att hålla rent och snyggt i förrådet så att inte ohyra, mögel m.m. uppstår.
 3. Rökning är absolut förbjudet i förrådet.
 4. Förrådet får ej användas i kommersiellt syfte.
 5. Hyresgäst ansvarar för all skada i förrådet som uppstår genom hens, hens husfolks eller av hen anlitade personers vållande. Hyresvärden är inte ersättningsskyldig för skada på eller stöld av hyresgästs tillhörigheter, såvida inte skadan vållats av hyresvärd eller dennes personal.
 6. Hyresgästen är skyldig att bereda hyresvärden tillträde till förrådet vid behov av t.ex. underhålls-arbeten eller reparationer.
 7. Det åligger hyresgästen att själv ansvara för att det lösöre som förvaras i förrådet är försäkrat.
 8. Det åligger hyresgästen att själv anskaffa och använda godkänt/lämpligt hänglås till sitt förråd.
 9. Hyresgästen ska tömma och städa hyrt förråd efter hyrestidens utgång. Om så ej sker eller om städning ej är tillräcklig kommer hyresgästen att bli debiterad kostnaden för detta.
 10. Det är förbjudet att i förrådet montera hyllor, utrustning eller liknande på förrådets väggar, tak eller golv.
 11. Det är förbjudet att förvara tillhörigheter utanför det hyrda förrådsutrymmet.
 12. Vid andrahandsuthyrning av hyresgästens bostadsrätt förfaller hyresrätten till extraförrådet den dagen då andrahandsuthyrningen börjar gälla.

I allt övrigt gäller Jordabalkens regler om lokalhyra (JB 12:56 o. följ.) innebärande bl.a. att extraförråd endast får användas för avsett ändamål, att god sed i hyresförhållande skall iakttagas och att ev. tvister mellan Föreningen och hyresgästen skall hänskjutas till hyresnämnd.

Uppsägning

Hyresvärd och hyresgäst äger rätten att med tre (3) månads uppsägningstid skriftligen säga upp detta avtal.

Avtalet äger giltighet endast så länge huvudavtal om bostadsrätt gäller (Kap. 6 § 10 BRL). I det fall hyresgästens medlemskap i bostadsrättsföreningen avslutas upphör detta avtal att gälla utan föregående uppsägningstid vid tidpunkten för avflyttning.

Hyresvärd äger rätten att säga upp detta avtal om hyresgästen inte följer bestämmelserna enligt detta avtal. Om förrådet inte töms kommer hyresvärden se tills så att tillhörigheter i förrådet transporteras till återvinningscentral, förrådet städas och faktura skickas till hyresgästen.

Force majeure

Krig, upplopp, explosion, eldsvåda eller ingripande av myndighet även som strejk, lockout, blockad eller liknande åtgärd varöver hyresvärd inte råder, fritar hyresvärd från fullgörande av hans skyldigheter enligt detta avtal, i den mån dessa inte kan fullgöras annat än till onormalt höga kostnader. Hyresvärd är i sådant fall inte heller skyldig att erlägga skadestånd.

Följande lägenheter/medlemmar har förråd och prioriteras inte:

SBC objektsnr Lghnr Förråd
2213 2B13 2
2223 2B23 2
2233 2B33 2
2243 2B43 2
2313 2C13 2
2323 2C23 2
2333 2C33 2
2343 2C43 2
2421 2D21 2
2431 2D31 2
2441 2D41 2
2522 2E22 2
2532 2E32 2
2542 2E42 2
2111 2A11 5
2112 2A12 5
2121 2A21 5
2131 2A31 5
2141 2A41 5
2901 2I01 5
2801 2H01 6
2902 2I02 6
2831 2H31 6
2832 2H32 6
2913 2I13 6
2802 2H01B 6
2821 2H21 7
2841 2H41 7
2842 2H42 7
2212 2B12 8
2312 2C12 8
2813 2H13 8
2822 2H22 8
2811 2H11 9
2812 2H12 9
2911 2I11 2 & 5
2921 2I21 2 & 5
2931 2I31 2 & 5
2941 2I41 2 & 5

Följande förråd hyrs i första hand ut till lägenheter/medlemmar som saknar förråd:

SBC objektsnummer Förråd
9 001 1
9 002 1
9 003 1
9 004 1
9 005 1
9 006 1
9 007 1
9 008 1
9 009 3
9 010 3
9 011 3
9 012 3
9 013 3
9 014 3
9 015 3
9 016 3
9 101 4
9 102 4
9 103 4
9 104 4
9 105 4
9 106 4
9 107 4