Andrahandsuthyrning

Allmänt

Andrahandsupplåtelse är lagens sammanfattande begrepp för såväl uthyrning som upplåtelse. Andrahandsuthyrning är att mot hyra upplåta sin lägenhet. Andrahandsupplåtelse är att låta någon bo i lägenheten utan att han eller hon betalar hyra.

Om en medlem önskar hyra ut sin bostadsrätt i andra hand krävs det enligt bostadsrättslagen ett tillstånd från styrelsen, ansökan sker skriſtligen. I ansökan ska det anges hur lång tid bostaden ska hyras ut, skälet till att medlemmen vill hyra ut lägenheten i andra hand och vem som kommer att bo i lägenheten under tiden. Om en ny andrahandshyresgäst flyttar in ska en ny ansökan skickas in och godkännas innan inflytt, även om detta sker under den period som tillstånd redan beviljats för.

Föreningen tar ut en avgift av bostadsrättsinnehavare som hyr ut i andrahand, för närvarande 10% av ett prisbasbelopp per år. 

Beaktansvärda skäl för uthyrning

Styrelsen ger tillstånd om bostadsrättsägaren som önskar hyra ut i andra hand har så kallade beaktansvärda (giltiga) skäl. Vad som kan vara ett beaktansvärt skäl är något som bedöms i varje enskilt fall. Allra vanligaste orsaken till att någon vill hyra ut sin bostadsrätt i andra hand är att bostadsrättsägaren vill prova på ett sammanboende eller ska studera/arbeta på annan ort under en tid. Dessa skäl anses som beaktansvärda och uthyrning i andra hand bör beviljas. Andra giltiga skäl kan vara om bostadsrättsägaren på grund av ålder eller sjukdom behöver vistas på vårdhem samt om han eller hon har en period av militärtjänstgöring eller utlandstjänstgöring framför sig. Fängelsevistelse är också ett giltigt skäl.Obs!

Föreningen godkänner inte:

  • andrahandsuthyrningar till juridiska personer (företag m.m.)
  • uthyrning av lägenheter via Airbnb
  • andrahandsuthyrningar som är kortare än 1 år

Så ansöker du

Din ansökan ska ske skriftligen och lämnas i styrelsens brevlåda (midsommarvägen 55), glöm inte att motivera din ansökan. Hämta blanketten här.

Beslut om uthyrning i andra hand och för hur lång tid tillståndet gäller fattas vid ett styrelsemöte som normalt hålls en gång per månad (med undantag för juli). Finns felaktigheter i ansökan skickas ansökan tillbaka till medlem utan beslut, ärendet tas upp igen vid nästkommande styrelsemöte efter att korrekt ifylld ansökan inkommit.

Tänk på att lämna in din ansökan i god tid innan!

Om jag får nej? Vad gäller då?

Vid avslag på ansökan kan Du överklaga beslutet till Hyres- och arrendenämnden i Stockholm för ett slutligt avgörande. Kontrakt som är skrivna eller löften som är avgivna utan att styrelsen medgett andrahandsupplåtelsen är utan verkan.

Om Du vid ett negativt besked på Din ansökan ändå hyr eller lånar ut Din lägenhet riskerar Du att föreningen, efter att ha uppmanat Dig att avbryta andrahandsupplåtelsen och Du inte har gjort det, förklarar att Ditt nyttjande av rätten till Din lägenhet med bostadsrätt är förverkad och att föreningen är berättigad att säga upp Dig för avflyttning. Efter uppsägning för avflyttning kommer föreningen därefter att hos Kronofogdemyndigheten ansöka om avhysning och tvångsförsäljning av bostadsrätten.

Ansvar vid andrahandsupplåtelse

Ansvaret för den person som lägenheten upplåts till i andra hand ligger till 100 procent hos bostadsrättsinnehavaren. Alla klagomål på hyresgästen samt eventuella krav på betalning kommer att göras mot bostadsrättshavaren, dvs. mot Dig. Vid eventuell vräkning är det bostadsrättshavaren som vräks.

Otillåten uthyrning i andra hand

Uthyrning utan styrelsens tillstånd eller tillstånd från hyresnämnden kan få stora konsekvenser för bostadsrättsägaren. Det kan resultera i att rätten till lägenheten förverkas, alltså att medlemmen helt enkelt blir uppsagd.

Besittningsskydd

Glöm inte att avtala bort besittningsskyddet. Det görs enkelt genom att använda den här blanketten

Garage, P-plats och förråd

Det datum andrahandsuthyrningen börjar gälla enligt beslut från styrelsen förverkas rätten till eventuella garageplatser, p-platser och/eller extraförråd. När andrahandsuthyrningen upphör får medlemmen åter ställa sig sist i kön för garageplatser, p-platser och/eller extraförråd.

Porttelefoni

Föreningen ändrar inte telefonnummer i porttelefonerna vid andrahandsuthyrning. Det är endast lägenhetsinnehavarens nummer/namn som kan registreras i porttelefonerna.