Föreningsstämma

Publicerad fredag, 02 november 2018

Föreningsstämma

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

STADGEENLIG KALLELSE DELAS UT I BREVLÅDORNA VECKA 45. 

Datum:            Torsdag 2018-12-06
Plats:                Café Bakom Hörnet, Midsommarvägen 47 (i vårt grannhus)
Tidpunkt:        19:00

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Midsommarbuketten kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Vid den ordinarie stämman kommer vi även att ta beslut om följande två frågor:

 • Beslut med anledning av förslag till stadgeändring. Stadgeförslaget i dess helhet bifogas denna kallelse (beslut nr 1[1]).
 • Beslut avseende installation av solpaneler på taket.

Följande ändringar i förslaget till stadgar har gjorts jämfört med det förslag till nya stadgar som vi publicerade 18-08-31:

 • 8 § De två sista styckena har ersatts med ett nytt stycke I årsavgiften ingående ersättning för värme och varmvatten, elektricitet, sophämtning eller konsumtions-vatten kan beräknas efter förbrukning. För informationsöverföring kan ersättning bestämmas till lika belopp per lägenhet.”
 • 18 §, punkt nr 7 (god man) i punktlistan har kompletterats med följande text ”eller fullmaktsgivare enligt lagen (2017:310) om framtidsfullmakter (vid det senare fallet gäller inte begränsningen om ett år i första stycket).”
 • 18 §, sista stycket har raderats Är medlem en juridisk person företräds denne av legal ställföreträdare”.
 • 36 §, punkt nr 3 i punktlistan har kompletterats med följande text ”Bostadsrätts-föreningen svarar dock för målning av utifrån synliga delar av fönster.”
 • 56 §, helt ny skrivning ”Styrelsen ska upprätta en underhållsplan för genomförande av underhåll av bostadsrättsföreningens fastighet samt årligen budgetera för att säkerställa att tillräckliga medel finns för underhåll av bostadsrättsföreningens fastighet, Styrelsen ska också se till att bostadsrättsföreningens egendom besiktigas i lämplig omfattning och i enlighet med bostadsrättsföreningens underhållsplan, samt regelbundet uppdatera underhållsplanen.”

Årsredovisningen hittar ni här (LÄNK), önskas en utskriven version kontaktas styrelsen.

Det nya stadgeförslaget hittar ni här (LÄNK).

DAGORDNING:

 1. Stämmans öppnande
 2. Godkännande av dagordning
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare
 5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande ska justera protokollet
 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens årsredovisning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Arvode åt styrelsen och revisorerna
 14. Val av styrelseledamöter
 15. Val av revisorer och suppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor:
  – Beslut med anledning av förslag till stadgeändring. Stadgeförslaget i dess helhet bifogas denna kallelse
  – Beslut avseende installation av solpaneler på taket.
 18. Stämmans avslutande

Styrelsen
BRF Midsommarbuketten

[1] För beslut om ändring av stadgar krävs antingen:

– att samtliga röstberättigade godkänner ändringarna på en stämma eller,
– att beslut tas på två på varandra följande stämmor. På den första stämman ska beslut fattas med enkel majoritet och på den andra en majoritet om minst två tredjedelar av de röstande.

468 ad