Kallelse till extrastämma

Publicerad tisdag, 07 maj 2019

Kallelse till extrastämma

STADGEENLIG KALLELSE DELAS UT I BREVLÅDORNA UNDER VECKAN. 

Datum:            Tisdag 2019-06-04

Plats:                Garaget

Tidpunkt:        19:00

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Midsommarbuketten kallas härmed till extra föreningsstämma. Stämman kallas för att ta ställning i två ärenden.

ÄRENDE 1

Medlemmarna i föreningen kallas till extra föreningsstämma för att ta ställning till styrelsens förslag till nya stadgar. Behov av ändringar i stadgarna har framför allt uppstått med anledning av ny lagstiftning. Vid ordinarie föreningsstämma 2018-12-06 beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till nya stadgar, men beslut måste tas på två på varandra följande stämmor.

För beslut om ändring av stadgar krävs antingen:

 • att samtliga röstberättigade godkänner ändringarna på en stämma eller,
 • att beslut tas på två på varandra följande stämmor. På den första stämman ska beslut fattas med enkel majoritet och på den andra en majoritet om minst två tredjedelar av de röstande.

Det är viktigt att så många som möjligt deltar på extrastämman eftersom det viktigaste i de nya stadgarna rör ansvaret mellan medlemmen och föreningen.

ÄRENDE 2

Stämman kallas även för att besluta om installation av solcellspaneler på fastighetens tak, enligt framtagen offert. Styrelsen har varit i kontakt med flertalet leverantörer av solceller och önskar att gå vidare med den offert som, enligt styrelsen, är fördelaktigast för föreningen.

Leverantören heter Svea Solar (www.sveasolar.se) och är en av Sverige största leverantörer. Offererade solcellspaneler är moderna monokristallpaneler som hamnar högt på internationella ratinglistor. Offerten är en fastprisoffert där slutsumman är på 1 215 250 kr. Utöver det får vi statligt bidrag på 20% vilket blir 243 050 kr. Kostnaden för föreningen blir efter avdraget för bidraget 972 200 kr. I bifogat dokument hittar ni fler tekniska uppgifter, uppskattad produktion, ingående garantier, besparingskalkyl och en preliminär ritning över placeringen av solcellerna.

DAGORDNING:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Godkännande av dagordning.
 3. Val av ordförande för stämman.
 4. Anmälan av ordförandes val av protokollförare.
 5. Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordförande skall justera protokollet.
 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.
 7. Fastställande av röstlängd.
 8. Ärende:
  Beslut med anledning av förslag till stadgeändring. Stadgeförslaget i dess helhet bifogas denna kallelse.
 9. Ärende:
  Beslut att installera solcellspaneler enligt styrelsen förslag.
 10. Stämmans avslutande.

Bilagor:

 1. Ärende 1 – Stadgeförslag
 2. Ärende 2 – Systeminformation solcellspaneler

Styrelsen
BRF Midsommarbuketten

468 ad