Garageplats El-bil

Föreningen har sex stycken EL-bilsplatser i garaget som vardera har en tillgänglig effekt på 3,7kW. Elbilsplatsen kostar 200 kr utöver den vanliga garagehyran per månad. Elförbrukningen kommer sedan avläsas en gång i kvartalet och debiteras i efterhand. Är du intresserad av att hyra en garageplats? Kontakta styrelsen kontakt@midsommarbuketten.se, för att ställa dig i kö. Föreningen hyr endast ut platser till våra medlemmar.

Återlämnande av garagefjärrkontroller: Lämnas i föreningens brevlåda i porten på Midsommarvägen 55.

Köregler

 • Tidigaste dag att ställa sig i kö är dagen då överlåtelsen sker.
 • Medlem som blir erbjuden p-plats/garage och tackar nej (eller vid uteblivet svar) förlorar sin plats i kön.
 • Medlemmar som saknar garage/p-plats prioriteras.

Hyra

För upplåtelse av garageplatsen utgår avgift med för närvarande 900 kronor per månad. El debiteras separat kvartalsvis.

Ändring av ovan angivna hyra sker efter styrelsebeslut och meddelas hyresgästen en (1) månad i förväg via ovan angivna mailadress.

Hyresgästen har inte rätt till ersättning eller nedsättning av hyran för tillfälligt hinder av nyttjande av parkeringsplatsen vid reparations och underhållsarbeten.

Hyrans betalning

Hyran skall erläggas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Hyran aviseras tillsammans med lägenhetsavgiften.

Särskilda bestämmelser

 1. Vid in och utpassering från garageplatsen förbinder sig hyresgästen att stanna för att säkerställa att garage-dörren stängs igen. Detta för att förhindra obehöriga från inträde. Vid misskötsel föreligger grund för uppsägning av hyresavtalet.
 2. Hyresgästen får ej överlåta hyresrätten eller hyra ut garageplatsen i andra hand.
 3. I garaget får endast enligt kontraktet nämnda fordon införas. Uppställning av dessa fordon får endast ske på den hyrda garageplatsen, innanför platsens markeringar. Uppställning av fordon på hyrd garageplats ska ske på ett sätt som inte i onödan försvårar eller medför olägenheter för andra hyresgäster.
 4. Fordon får inte vara uppställt på domkraft, bockar el. dyl.
 5. Enligt gällande brandföreskrifter får gasbehållare, sprayburkar och brandfarliga vätskor ej förvaras i garaget. Användandet av elektriska reparationsverktyg (annat än batteridrivna), svetsaggregat och lödverktyg är förbjudet.
 6. I garaget är det förbjudet att utföra andra än smärre reparations- och justeringsarbeten såsom byte av tändstift, däck (vid punktering).
 7. Förvaring av fordonstillbehör, däck, reservdelar, reparationsverktyg eller annan förvaring är ej tillåten. Kostnad för bortforsling av dessa debiteras hyresgästen.
 8. Tomgångskörning är förbjuden i garaget.
 9. Rökning är förbjudet i garaget.
 10. Hyresgästen förbinder sig att teckna och vidmakthålla erforderlig brand- och stöldförsäkring för fordon som förvaras på garageplatsen.
 11. Hyresgästen ansvarar för all skada inom garaget som uppstår genom hens, hens husfolks eller av hen anlitade personers vållande. Hyresvärden är inte ersättningsskyldig för skada på eller stöld av hyresgästs fordon med tillbehör, såvida inte skadan vållats av hyresvärd eller dennes personal.
 12. Det är förbjudet att i garaget montera hyllor, utrustning eller liknande på garagets väggar, tak eller golv.
 13. Vid andrahandsuthyrning av hyresgästens bostadsrätt förfaller hyresrätten till garageplatsen den dagen då andrahandsuthyrningen börjar gälla.
 14. Ingen annan verksamhet får förekomma i garaget annat än inom ramen för dessa bestämmelser.
 15. Det är förbjudet att använda icke anvisade el-uttag i garaget för att ladda el-fordon.

För upplåtelse av garageplats med el-uttag gäller särskilt:

 1. Anslutningskabeln tillhandahålls av hyresgästen.
 2. Endast utrustning som uppfyller gällande säkerhetskrav får användas.
 3. Anslutningskabeln får inte vara ansluten till eluttaget då bilen inte laddas.
 4. Hyresgästen ska omedelbart anmäla fel på el-uttaget till hyresvärden.

I allt övrigt gäller Jordabalkens regler om lokalhyra (JB 12:56 o. följ.) innebärande bl.a. att garageplats endast får användas för avsett ändamål, att god sed i hyresförhållande skall iakttagas och att ev. tvister mellan Föreningen och hyresgästen skall hänskjutas till hyresnämnd.

Fjärrkontroll

En kostnad på för närvarande 350 kr tas ut per fjärrkontroll (för garageporten). Fjärrkontrollen tillhör hyresgästen.

Vid märkbar försämring på räckvidd så är ett batteribyte att rekommendera.
Batteriet 1 st heter A23 och är lätt att byta själv.

Uppsägning

Hyresvärd och hyresgäst äger rätt att med tre (3) månads uppsägningstid skriftligen säga upp detta avtal.

Avtalet äger giltighet endast så länge huvudavtal om bostadsrätt gäller (Kap. 6 § 10 BRL). I fall hyresgästens medlemskap i bostadsrättsföreningen avslutas upphör detta avtal att gälla utan föregående uppsägningstid vid tidpunkten för avflyttning.

Hyresvärd äger rätten att säga upp detta avtal om hyresgästen inte följer bestämmelserna enligt detta avtal.

Force majeure

Krig, upplopp, explosion, eldsvåda eller ingripande av myndighet även som strejk, lockout, blockad eller liknande åtgärd varöver hyresvärd inte råder, fritar hyresvärd från fullgörande av hans skyldigheter enligt detta avtal, i den mån dessa inte kan fullgöras annat än till onormalt höga kostnader. Hyresvärd är i sådant fall inte heller skyldig att erlägga skadestånd.