P-plats utomhus

Föreningen har 17 stycken p-platser runt Midsommargränd. Är du intresserad av att hyra en p-plats utomhus? Kontakta styrelsen, kontakt@midsommarbuketten.se, för att ställa dig i kö. Föreningen hyr endast ut platser till våra medlemmar.’

Köregler

 • Tidigaste dag att ställa sig i kö är dagen då överlåtelsen sker.
 • Medlem som blir erbjuden p-plats/garage och tackar nej (eller vid uteblivet svar) förlorar sin plats i kön.
 • Medlemmar som saknar garage/p-plats prioriteras.

Hyra

För upplåtelse av p-platsen utgår avgift med för närvarande 350 kronor per månad.

Ändring av ovan angivna hyra sker efter styrelsebeslut och meddelas hyresgästen en (1) månad i förväg via ovan angivna mailadress.

Hyresgästen har inte rätt till ersättning eller nedsättning av hyran för tillfälligt hinder av nyttjande av parkeringsplatsen vid reparations och underhållsarbeten.

Hyrans betalning

Hyran skall erläggas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Hyran aviseras tillsammans med lägenhetsavgiften.

Särskilda bestämmelser

 1. Hyresgäst får ej överlåta hyresrätten eller hyra ut p-platsen i andra hand.
 2. Uppställning av enligt kontraktet nämnda fordon får endast ske på den hyrda p-platsen, innanför platsens markeringar. Uppställning av fordon på hyrd p-plats ska ske på ett sätt som inte i onödan försvårar eller medför olägenheter för andra hyresgäster.
 3. Fordon får inte vara uppställt på domkraft, bockar el. dyl.
 4. På p-platsen är det förbjudet att i utföra andra än smärre reparations- och justeringsarbeten såsom byte av tändstift, däck (vid punktering).
 5. Hyresgäst förbinder sig att teckna och vidmakthålla erforderlig brand- och stöldförsäkring för fordon som förvaras på p-platsen.
 6. Hyresgäst ansvarar för att giltigt parkeringstillstånd finns väl synligt i det fordon som ställs upp på p‑platsen.
 7. Hyresgäst ansvarar för att kontakta aktuellt parkeringsbolag då fordon utan tillstånd ställt sig på hyresgästens plats. Hyresgästen har inte rätt till ersättning eller nedsättning av hyra då detta sker.
 8. Vid andrahandsuthyrning av hyresgästens bostadsrätt förfaller hyresrätten till p-platsen den dagen då andrahandsuthyrningen börjar gälla.
 9. Hyresgästen svarar för renhållning inom den uthyrda parkeringsplatsen samt ansvarar för all skada inom eller runtom parkeringsplatsen som uppstår genom vårdslöshet eller försummelse av hyresgästen eller dennes gäster, hushållsmedlemmar eller uppdragstagare.
 10. Hyresvärden är inte ersättningsskyldig för genom brand, åverkan eller annan anledning uppkommen skada på, eller stöld av, hyresgästens fordon samt däri förvarad egendom med tillbehör och reservdelar, såvida inte skadan vållats av hyresvärden eller dennes personal.
 11. Om hyresgästen efter avtalets upphörande kvarlämnar personbil, mc eller annan egendom äger hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad bortforsla egendomen.

I allt övrigt gäller Jordabalkens regler om lokalhyra (JB 12:56 o. följ.) innebärande bl.a. att p-plats endast får användas för avsett ändamål, att god sed i hyresförhållande skall iakttagas och att ev. tvister mellan Föreningen och hyresgästen skall hänskjutas till hyresnämnd.

Uppsägning

Hyresvärd och hyresgäst äger rätten att med tre (3) månaders uppsägningstid skriftligen säga upp detta avtal.

Avtalet äger giltighet endast så länge huvudavtal om bostadsrätt gäller (Kap. 6 § 10 BRL). I fall hyresgästs medlemskap i bostadsrättsföreningen avslutas upphör detta avtal att gälla utan föregående uppsägningstid vid tidpunkten för avflyttning.

Hyresvärd äger rätten att säga upp detta avtal om hyresgästen inte följer bestämmelserna enligt detta avtal.

Force majeure

Krig, upplopp, explosion, eldsvåda eller ingripande av myndighet även som strejk, lockout, blockad eller liknande åtgärd varöver hyresvärd inte råder, fritar hyresvärd från fullgörande av hans skyldigheter enligt detta avtal, i den mån dessa inte kan fullgöras annat än till onormalt höga kostnader. Hyresvärd är i sådant fall inte heller skyldig att erlägga skadestånd.