Ordningsregler

Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler.

Ansvar för ordningen
Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna.

För vem gäller reglerna
Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs
Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning (se bostadsrättslagen 1991:614).

Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

Har Du frågor
Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Detta gör du snabbast på kontakt@midsommarbuketten.se.

1. Om allmän aktsamhet
a) Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

b) Om akut skada inträffar i huset ska du i första hand ta kontakt med anlitad fastighetsförvaltare enligt anslag i porten.

c) Kostnader för föreningen på grund av olyckor, skadegörelse eller av att ordningsreglerna ej följts debiteras ansvarig medlem, till exempel bajs i pool, glaskross och så vidare.

2. Om säkerhet
a) Kontrollera att ytterportarna i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.

b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.

c) Var försiktig med eld.

d) Vid behov av nya nycklar ska fastighetsförvaltaren kontaktas.

e) Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare.

f) Om bostadsrättsinnehavaren vet eller har anledning att misstänka att ett föremål är behäftat med ohyra får detta inte tas in i lägenheten.

g) Meddela grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid. Detta för att du ska kunna nås om något oförutsett inträffar. Ordna gärna med tömning av din postbox.

3. Om gemensamma kostnader
Var sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Undvik onödig vädring/värmeutsläpp. Kostnader för vatten och el och värme belastar din avgift till föreningen.

4. Balkonger, altaner och loftgångar
Balkonger/altaner/loftgångar får inte användas för:
• Permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering,
• Skakning av mattor, sängkläder mm.
• Uppsättning av paraboler eller dylik elektronik.

Tänk på att:
•Placera blomlådor innanför balkongräcket, av säkerhetsskäl.
• Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.
• För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov.

5. Matning av fåglar
Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

6. Tvättstuga
Föreningen har två tvättstugor på Midsommargränd. Bokningstavlor och särskilda ordningsregler finns anslagna vid tvättstugorna.
• Mattor och annan tung eller skrymmande tvätt får inte tvättas i tvättmaskinerna.
• Använd tvättpåsar vid tvätt av BH eller andra plagg med hakar eller byglar.
• Kontakta fastighetsskötarna om du tappat bort cylinder eller nycklar.

7. Trapphus och andra gemensamma utrymmen
Cyklar, barnvagnar och rullatorer ska förvaras i angivet förvaringsrum i varje trapphus, och inte ställas utanför porten. Cyklar, barnvagnar och rullatorer får inte placeras innanför entrén eller i trapphuset för att upprätthålla ordningen samt av utrymningsskäl vid eventuell brand.

Cyklar, barnvagnar, rullatorer får inte placeras i entrén. Trapphusen ska i övrigt hållas fria från barnvagnar, rullatorer, cyklar, torkmattor, lekredskap med mera.

Rökning är inte tillåten i trapphus och andra gemensamma utrymmen.

8. Gården
a) Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar m.m samlas ihop efter dagens slut.

b) För allas trevnad förutsättes boende ej ta genvägar över andras uteplatser.

c) Förändringar vid uteplatser, som uppsättande av staket eller planteringar får endast ske i samråd med styrelsen.

d) Marschaller vid portarna ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar gångar eller fasaden. Tag själv bort utbrunna marschallburkar samt eventuella stearin- och sotfläckar.

e) Fyrverkerier får ej användas på innergården

9. Poolen
Särskilda ordnings- och säkerhetsföreskrifter för poolen är utskickat till alla medlemmar i föreningen. Se här

10. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter
Information om var närmsta återvinningscentral (ÅVC) finns, finner du i trapphusen.
a) Hushållssopor, slängs i soprum på Midsommargränd 2 och Midsommargränd 10.

b) Källsortering görs på miljöstationen bredvid parken på Tellusborgsvägen 53.

c) Det är enligt lag förbjudet att kasta elektroniskt avfall i soporna. Detta innebär att t.ex. lampor, tv-apparater, datorer och batterier m.m. absolut inte får kastas i föreningens soprum. Föreningen, och således din avgift till föreningen, belastas med en kostnad på 750 kr + 6 kronor per kilo av sophämtningsföretaget.

d) Kemiska produkter och farligt avfall, som t.ex. våt målarfärg, lack och limrester, lösnings- och rengöringsmedel får ej kastas i soprum. Det kostar 750 kr + 2040 kr per kilo för föreningen de gånger kemiska produkter och/eller farligt avfall slängs i våra soputrymmen.

Du ansvarar själv för att transportera möbler, grovsopor, elektroniskt avfall, kemiska produkter och farligt avfall m.m. till ÅVC.

11. Förråd
I förråden får förvaras personliga tillhörigheter endast på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i dessa utrymmen.

12. Parabolantenn
Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

13. Husdjur
Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten. Husdjur får inte visats på gemensamma platser på föreningens innergården.

Innehavare av husdjur ska hålla uppsikt över husdjur så att dessa ej under några omständigheter vistas på andra medlemmars uteplatser. Plocka upp djurets spillning och lägg i avsett kärl i soprummen.

14. Störningar
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och loftgångar.

Reglerna gäller dygnet runt, men är extra angelägna att följa från kl. 22.00 på kvällen till kl. 07.00 på morgonen. Du ska därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner samt torktumlare och dammsugare under denna tid.

Har Du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om Du tror att risk finns att dina grannar kommer att störas.

Styrelsen har tecknat avtal med Svenska Störningsjouren som kommer att ombesörja att dessa ordningsregler efterföljs. Ytterligare information om hur Störningsjouren arbeter finns på deras hemsida www.storningsjouren.se eller ring 08 568 214 00 för information och anmälan om störning dygnet runt.’

15. Andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.

Obs! Föreningen godkänner inte andrahandsuthyrningar till juridiska personer (företag m.m.).

16. Lägenhetsunderhåll
Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samtinner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

En särskild bostadsrättsförsäkring kan vara ett bra skydd om olyckan är framme.

17. Förändringar i lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t.ex. lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t.ex. om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför störande arbeten i lägenheten. Dessa skall utföras endast under dagtid mellan 07.00- 22.00.

18. Om Du tänker flytta
Vid försäljning kontaktar du vår ekonomiska förvaltare, kontaktuppgifter.

 

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.

Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen den 20:e maj 2015 att gälla från och med den 22:e maj 2015.